Actie nodig

Landbouwbedrijven die vermoeden dat zij schade lijden door een waterwinning kunnen hiervoor aankloppen bij de Provincie of direct bij het drinkwaterbedrijf. Het proces dat daarop volgt, neemt vaak vele en soms tientallen jaren in beslag. Zonder eigen (agro)hydrologische en juridische expertise valt de uitkomst door boeren niet te controleren. Het sterke gevoel dat er “iets niet klopt” leidt soms toch tot kostbare juridische procedures die opnieuw vele jaren in beslag nemen.

Als een boer al door heeft dat hij schade lijdt, zal hij het meestal niet opbrengen om dit soort trajecten te doorlopen. Het gevolg is dat er structureel te weinig schade wordt vergoed. Als boer is het vaak lastig te merken dat je schade hebt opgelopen. Maar over de jaren heen loopt de schade aardig op. Landelijk gaat het om miljoenen euro’s.

Dit zijn kosten van de waterwinning waarvoor de landbouw ten onrechte opdraait. Dit speelt al sinds de invoering van de Grondwaterwet Waterleidingbedrijven in 1954.

Gezamenlijke aanpak als oplossing

Om hier verandering in te brengen is de bundeling van krachten noodzakelijk. Er moeten op landelijk niveau nieuwe afspraken worden gemaakt die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk boeren die droogteschade lijden door waterwinningen hiervoor een reële vergoeding ontvangen. Er moet een regeling worden getroffen voor de schade uit het verleden én voor de toekomst. Dit is extra urgent nu er meer extreem droge zomers zoals 2018 worden verwacht. Droogte door het klimaat versterkt de verdroging door de waterwinning.

Creëren van gelijk speelveld

Ons bedrijf heeft de hydrologische kennis, juridische expertise en financiële slagkracht in huis om deze discussie met de waterbedrijven op gelijkwaardig niveau te voeren. Indien overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, zullen wij individuele of collectieve juridische procedures voeren om ons doel te bereiken. Droogteschade.nl voert periodiek overleg met LTO-Nederland over de voorgenomen acties en strategie.

No cure no pay

Wij bieden onze diensten aan op no-cure-no-pay-basis. U betaalt ons alleen indien en voor zover wij resultaat voor u boeken.

Voldoende deelnemers als voorwaarde

De belangrijkste voorwaarde om deze actie te ondernemen, is dat  voldoende landbouwbedrijven zich aanmelden. Landbouwbedrijven binnen de op deze kaart gemarkeerde gebieden, lijden volgens ons onderzoek mogelijk schade als gevolg van grondwateronttrekking en kunnen zich aanmelden. Aanmelden kan ook als u in het verleden al schadevergoeding heeft ontvangen of op dit moment een lopende schaderegeling heeft.