Disclaimer

Juistheid informatie

Droogteschade Nederland B.V. streeft ernaar om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie niet (meer) juist of actueel is. Droogteschade Nederland B.V. en/of haar adviseurs kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website.

Intellectuele eigendomsrechten

Op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Droogteschade Nederland B.V. Behoudens de in de wet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Droogteschade Nederland B.V.

Bevindingen onderzoek

Op deze website is een managementsamenvatting opgenomen van een verkennend onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Droogteschade Nederland B.V. Het onderzoek is uitgevoerd teneinde een globaal beeld te krijgen van de opbrengstschade die de landbouw op landelijk niveau lijdt als gevolg van waterwinning door drinkwaterbedrijven. Derden kunnen aan dit document geen rechten ontlenen. De uitkomsten van het onderzoek zijn niet bedoeld en ook niet geschikt om conclusies te trekken over het bestaan of de omvang van enig concreet recht op schadevergoeding van landbouwbedrijven.

Koppeling naar websites van derden

Koppelingen naar websites en bronnen van derden (hyperlinks) worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Droogteschade Nederland B.V. de gelinkte websites en bronnen goedkeurt of onderschrijft. Aangezien deze bronnen door derden worden bijgehouden, dragen wij niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie.

Mocht u vragen hebben over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.