Publicaties

Publicaties en nieuwsbrieven van Droogteschade.nl

Zoeken


Publicaties

Review van het WWL-instrumentatrium (WWL-tabel 2.0.0 en maatwerk toepassingen), landsdekkende vergelijking WWL met HELP en beoordeling van de geschiktheid voor praktijktoepassingen.

10/11/2021

Samenvatting: De geconstateerde verschillen in droogte- en natschades berekend met HELP en WWL 4.0.0 zijn groot. Op basis van algemeen aanvaarde kennis over nat- en droogteschades bij verschillende bodemtypes en met name de verschillen daartussen achten wij de resultaten van de huidige WWL-versie niet plausibel. Toepassing van de WWL 4.0.0-tabel c.q. WWL-applicaties voor de bepaling van effecten van grondwaterwinningen, maar ook bij GGOR-achtige studies, leidt tot niet begrepen of niet geaccepteerde resultaten en moet vooralsnog worden afgeraden.

09/10/2020

De Bakelse Stroom heeft in opdracht van DNL de methode geanalyseerd waarmee de ACSG de verlaging van grondwaterstanden door permanente onttrekkingen vertaalt naar op geld waardeerbare opbrengstveranderingen voor de landbouw. De conclusie is dat de methode van de ACSG, zeker voor de tijd waarin deze is ontwikkeld, robuust is, maar dat de actualisatie van belangrijke invoergegevens, zoals de toenemende opbrengstpotentie van gras en maïs en vermindering van oogstverliezen, in de ACSG-adviespraktijk is achtergebleven. Dit heeft significante gevolgen voor de berekende schade. Zo wordt de schade in 2019 met ongeveer een factor 2 te laag vastgesteld.

18/06/2020

Landsdekkende vergelijking van de berekende droogte- en natschade op grasland bij gebruik van de HELP-methode en WaterWijzer Landbouw. In de studie worden grote verschillen geconstateerd in droogte- en natschades berekend met HELP en WWL zijn. Een deel van deze (niet plausibele) verschillen is al opgemerkt door de werkgroep WWL en er wordt gewerkt aan een oplossing. Maar voor een groot deel van de bodemtypen is er (nog) geen oorzaak aangewezen voor de verschillen. Op basis van algemeen aanvaarde kennis over nat- en droogteschades bij verschillende bodemtypes en met name de verschillen daartussen achten wij de resultaten van de huidige WWL-versie niet plausibel.

10/03/2020

Verkennende studie met LHM en HELP naar de effecten van permanente grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijven voor de landbouw in Nederland. Met het Landelijk Hydrologisch Model is berekend hoeveel de grondwaterstand in delen van Nederland verlaagd wordt door grondwaterwinningen door waterleidingbedrijven. Door toepassing van de HELP-methodiek is vervolgens berekend dat de schade in heel Nederland meer dan 15 miljoen euro per jaar bedraagt. Dit komt overeen met eerdere schattingen op basis van eenvoudigere aannames. Alhoewel het hier gaat om berekeningen met een landelijk model is het verschil in berekende schade en uitgekeerde schade aanzienlijk. De aanbeveling is om nader onderzoek te doen naar de oorzaak van dit verschil.

16/12/2019

Correspondentie met wederpartijen en derden

Nieuwsbrieven