Veelgestelde vragen2018-11-26T14:57:55+01:00

Veelgestelde vragen

Op de website wordt aangegeven dat Droogteschade.nl overlegt met LTO-Nederland. Wat is de rol van LTO-Nederland?2018-11-22T11:33:57+01:00

Als landelijke belangenorganisatie van de agrarische sector hebben wij LTO-Nederland van te voren geïnformeerd over de resultaten van ons onderzoek naar droogteschade die wordt veroorzaakt door de waterwinning en het voornemen om een actie te starten. LTO-Nederland staat positief tegenover ons initiatief. Wij zullen periodiek overleg blijven voeren met LTO-Nederland over de voortgang.

Ik ben niet aangesloten bij LTO-Nederland. Kan ik wel deelnemen aan de actie van Droogteschade.nl?2018-11-22T11:37:18+01:00

Ja, Droogteschade.nl is een zelfstandige onderneming. De actie is niet contributiegebonden.

Ik heb al een regeling met een drinkwaterbedrijf in mijn regio. Kom ik ook in aanmerking voor de actie van Droogteschade.nl?2018-11-14T15:44:44+01:00

Ja, ook als u een bestaande schaderegeling heeft, kunt u in aanmerking komen voor de actie. Indien wij een betere regeling voor u realiseren, ontvangen wij onze vergoeding slechts uit het meerdere. U staat dus alleen een deel af van de opbrengst die u nu nog niet op basis van een schaderegeling ontvangt.

Ik heb nog nooit iets gemerkt van droogteschade. Kan het zo zijn dat ik toch schade heb geleden en recht heb op schadevergoeding?2018-11-07T07:45:33+01:00

Ja, dat kan zeker. Gewasschade is in veel gevallen moeilijk waarneembaar. Voor een individueel landbouwbedrijf kan het jaarlijks om een paar honderd tot een paar duizend euro gaan. Vaak vormt dat slechts een fractie van de jaarlijkse omzet. Dat betekent echter niet dat u niet in aanmerking komt voor vergoeding van die schade en een passende regeling voor de toekomst. Bovendien kan de totale omvang van de vordering flink toenemen doordat u recht heeft op vergoeding van schade uit het verleden. Daarover is ook wettelijke rente verschuldigd.

Ik heb niets gemerkt van gewasschade door droogte, maar ik heb wel last van andere schade, bijvoorbeeld zettingsschade aan het huis. Valt dit ook onder de actie van Droogteschade.nl?2018-11-07T07:45:57+01:00

Op dit moment richt de actie van Droogteschade.nl zich alleen op gewasschade door grondwateronttrekking voor drinkwatervoorziening. Een reden hiervoor is dat de overige schade, bijvoorbeeld aan huizen, voor iedereen zal verschillen en zich minder goed leent voor een collectieve aanpak. We adviseren u onze actie goed in de gaten te houden. Als wij besluiten ook andere vormen van schade in de actie te betrekken, zullen wij dat op onze website bekendmaken.

Als ik recht heb op een schadevergoeding, waarom kan ik dan niet direct zelf een claim indienen?2018-11-14T15:56:03+01:00

Indien u recht heeft op een schadevergoeding kunt u ook zelf een claim indienen. Droogteschade.nl biedt een collectieve actie aan, omdat in het verleden is gebleken dat individuele verzoeken aan drinkwaterbedrijven, ACSG-procedures en rechtszaken zeer kostbaar en traag zijn. Bovendien hebben landbouwers vaak niet de hydrologische en juridische kennis ter beschikking om in te kunnen schatten of een aangeboden regeling eerlijk en voldoende is. Doordat Droogteschade.nl het probleem op grotere schaal aanpakt, verwachten wij deelnemers naast de benodigde inhoudelijke kennis een betere en snellere oplossing te kunnen bieden.

Hoe ziet het proces eruit na mijn aanmelding?2018-11-22T11:58:31+01:00

Nadat u alle stappen van het aanmeldingsproces op onze website heeft doorlopen, bent u officieel aangemeld voor de actie van Droogteschade.nl. In de komende maanden gaan wij in gesprek met de drinkwaterbedrijven om te bekijken of wij in goed overleg binnen een redelijke termijn voor onze deelnemers tot goede regeling kunnen komen, zowel voor het verleden als de toekomst. Als wij langs deze weg geen resultaat bereiken, zullen wij mogelijk één of meer (juridische) procedures starten. Dergelijke procedures kunnen vele jaren duren. U zult gedurende het proces regelmatig op de hoogte worden gesteld van de actuele stand van zaken.

Waarom is het recente onderzoek van Droogteschade.nl beter dan eerder uitgevoerde berekeningen?2018-11-14T15:48:46+01:00

In Nederland is door de samenwerkende wetenschappelijke kennisinstituten het Landelijk Hydrologisch Model (LHM) gemaakt. Dit model bevat het hele hydrologische systeem van Nederland en is ook geschikt om landsdekkend grondwaterstanden uit te rekenen. De berekening die onze hydrologen hebben uitgevoerd, is gebaseerd op het LHM en laat zien dat er in Nederland veel gebieden zijn waar schade optreedt, hoewel er geen schadevergoedingsregeling is. Een dergelijke berekening is nog niet eerder gepubliceerd. Op dit moment bestaat nog geen ander model dat op landelijk niveau een indicatie kan geven over in welke gebieden een schaderegeling getroffen zou moeten worden.

Wat is de strategie van Droogteschade.nl en hoe bepaalt zij welke actie zij neemt?2018-11-22T18:39:51+01:00

Droogteschade.nl streeft ernaar om voor zoveel mogelijk deelnemers een vergoeding te realiseren. Onze analyse is dat er op dit moment te weinig schadevergoeding wordt uitgekeerd omdat het proces om tot vaststelling van de schade te komen niet goed functioneert en de belangen van de boeren in dat proces niet goed zijn gewaarborgd. Dit kan volgens ons het beste worden aangepakt door hier op landelijk niveau nieuwe afspraken over te maken met de drinkwaterbedrijven. De eerste insteek is daarom om op landelijk niveau met de waterbedrijven en LTO-Nederland nieuwe procesafspraken te maken en die vervolgens voor al onze deelnemers te implementeren om zo tot reële schaderegelingen te komen. Als blijkt dat deze weg niet tot de gewenste oplossing leidt, dan zullen wij de mogelijkheid onderzoeken om op landelijk of regionaal niveau één of meer juridische procedures te starten. Meerdere factoren spelen bij deze afweging een rol, zoals het aantal deelnemers en vorderingen dat wij vertegenwoordigen, de vraag hoe het belang van de deelnemers het best gediend is en de verwachte duur en kosten van het voeren van juridische procedures ten opzichte van de alternatieven. U zult gedurende het proces regelmatig op de hoogte worden gesteld van de actuele stand van zaken.

Ga naar de bovenkant