Privacyverklaring Droogteschade Nederland B.V.

Verantwoordelijke

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerkt Droogteschade Nederland B.V. persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Droogteschade Nederland B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Droogteschade Nederland B.V. beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Droogteschade Nederland B.V. zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Herkomst persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens omdat u die aan Droogteschade Nederland B.V. heeft verstrekt via onze website, in een telefoongesprek of op schrift (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier tijdens een informatieavond), omdat wij ze in het kader van onze dienstverlening van derden hebben verkregen (bijvoorbeeld van belangenbehartigers, wederpartijen, of overheidsinstanties) of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

Doel van de verwerking

Droogteschade Nederland B.V. gebruikt onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum,  bedrijfsnaam, gegevens uit de KvK, en indien van toepassing door u opgegeven betalingsgegevens (bankrekeningnummer) voor de volgende doeleinden:

  • Om u nader te informeren over de actie(s) van Droogteschade Nederland B.V. per e-mail post en/of telefoon;
  • Om u goed van dienst te kunnen zijn als u contact met ons opneemt;
  • Om u persoonlijk te informeren over uw claim(s) per e-mail, post en/of telefoon;
  • Voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en).

Grondslag van de verwerking

Droogteschade Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en), op grond van de door u gegeven toestemming en/of in het kader van een gerechtvaardigd belang van Droogteschade Nederland B.V.

Beveiliging persoonsgegevens

Droogteschade Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen en externe beveiligde servers van Droogteschade Nederland B.V. en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd door een SSL-certificaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Droogteschade Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen.

Droogteschade Nederland bewaart uw gegevens gedurende de looptijd van de (collectieve) actie van Droogteschade Nederland B.V. Na het eindigen van de actie van Droogteschade Nederland B.V. worden uw persoonsgegevens binnen 1 jaar vernietigd.

Indien u een overeenkomst met Droogteschade Nederland B.V. heeft gesloten, bewaart Droogteschade Nederland B.V. uw gegevens tot 2 jaar na het eindigen van de overeenkomst.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen. De daarmee verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon en bevatten geen persoonsgegevens. Wij anonimiseren alle IP-adressen.

Wij maken gebruik van de volgende (2) soorten cookies.

Noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van de website. Een voorbeeld is de voorkeur die iemand aangeeft voor het wel of niet accepteren van cookies. Deze cookies worden niet gedeeld met derden.

Analysecookies

Deze worden gebruikt om de website en bijbehorende statistieken te analyseren. Wij gebruiken hiervoor het hulpprogramma Google Analytics. Via deze cookies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van onze website en de hierop gepresenteerde informatie te optimaliseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te delen.

Uw persoonsgegevens en derden

Droogteschade Nederland B.V. deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de hiervoor genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van (schikkings)onderhandelingen of een gerechtelijke procedure kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met gerechtelijke instanties of wederpartijen. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met door Droogteschade Nederland B.V. ingeschakelde opdrachtnemers, zoals ICT-dienstverleners. Indien dergelijke opdrachtnemers verwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluit Droogteschade Nederland B.V. in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Droogteschade Nederland B.V. verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Droogteschade Nederland B.V. behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn.

Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen u kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Droogteschade Nederland B.V. van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U hebt ten slotte het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Droogteschade Nederland B.V. houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Wij adviseren u daarom deze webpagina van tijd tot tijd te controleren om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Contactgegevens

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Droogteschade Nederland B.V.

Anna van Buerenplein 41

2595 DA ’s-Gravenhage